זכויות

© כל הזכויות שמורות לאנשים ישראל

אזהרה

חל איסור להעתיק, לשכפל, לשדר באמצעי כלשהו, למטרות מסחריות ו/או למטרה אחרת כלשהי, ובכלל זה למטרה שאינה לימודית, את אתר האינטרנט הזה או חלק כלשהו ממנו, בדרך כלשהי, באמצעי כלשהו, אלקטרוני או אחר, מבלי שניתן לכך מראש אישור בכתב מ-אנשים ישראל. חל איסור להפיץ את אתר האינטרנט הזה, או להציג אותו בציבור למטרות מסחריות או למטרה אחרת כלשהי, ובכלל זה מטרה שאינה לימודית, או למכור אותו, או להחכיר אותו, או להשתמש בחלקים ממנו באמצעים אלקטרוניים או מודפסים,  מבלי שניתן לכך מראש אישור בכתב מ-אנשים ישראל.

הגבלת אחריות
אנשיםישראל לא תהיה אחראית בשום מקרה, ובשום אופן, לתביעה כלשהי, ובכלל זה תביעות הנוגעות להפרת זכויות, הפרת פטנטים, זכויות קניין רוחני, עיצובים רשומים או סימנים מסחריים המבוססים על השימוש בתכני האתר בדרכים שבהן הם לא נועדו או תוכננו על ידי בעלי האתר. על ידי שימוש באתר אינטרנט זה, הנך מסכים, במידה המלאה כאמור בחוק, ש-אנשים ישראל אינה אחראית באופן כלשהו לנזק כלשהו – בין אישי ובין מקרי או נסיבתי (ובכלל זה, וללא הגבלה, נזקים בגין אובדן תעסוקה, אובדן הכנסה או פיטורין), שעשויים להיגרם, לכאורה, כתוצאה משימוש או מאי יכולת להשתמש באתר האינטרנט, או על נזק ו/או הפסד רכוש כלשהם הקשורים להתקנת אתר האינטרנט או הנובעים ממנה, או מתכני האתר ומהשימוש בהם
.