תנאי שימוש וציטוט

1. אני מצהיר/ה בזאת כי כל האמור בתנאי השימוש דלהלן מוסכם ומקובל עלי, כתנאי לשימוש באתר אנשים ישראל ולשירותים הניתנים באמצעותו:

1.1 בכל מקום בו מופיע אנשים ישראל הכוונה לאתר שכתובתו www.peopleil.org.

1.2 כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני על תכני האתר - להוציא תכנים שהתקבלו באדיבות אמצעי התקשורת השונים, אתרי אינטרנט, מוסדות, הוצאות לאור או גורמים פרטיים - שייכים באופן בלעדי ל- אנשים ישראל.

1.3 התכנים שהתקבלו (ויתקבלו בעתיד) באדיבות הגורמים הנ"ל, הם למטרות לימוד, מחקר מדעי והעשרת הידע של המשתמשים. לכן, חל איסור להשתמש בהם לכל מטרה שאינה נמנית עם המטרות הנ"ל. כמו כן, אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי בנ"ל, בלא קבלת הסכמתו המפורשת של אנשים ישראל, מראש ובכתב.

1.4 בכל שימוש שנעשה בתכני האתר (טקסטים, צילומים, מולטי-מדיה) לאחת או יותר מהמטרות הנ"ל, חובה לציין את שם המקור שממנו נלקחו, היינו אתר אנשים ישראל, וכן את כתובת האתר www.peopleil.org.

1.5 קטעי טקסט המצוטטים כלשונם מתוך האתר חייבים במירכאות. בסוף הציטוט יש לציין במדויק את שם המאמר שממנו נלקח הציטוט ואת שם המחברים - על פי הפורמט הבא:
סימה זלצברג, עוז אלמוג, "לבוש נשים במגזר הדתי לאומי", אנשים ישראל – www.peopleil.org, תאריך ביקור: 23.3.2008.

1.6 אנשים ישראל אינו אחראי בכל דרך שהיא לתכנים, לנתונים, לצילומים או לקישורים המופיעים באתרי אינטרנט אחרים, המקושרים בקישוריות דרך המידע המתפרסם באתר אנשים ישראל.

1.7 השימוש באתר אנשים ישראל מותנה בהסכמה חד-משמעית של המשתמש לכל סעיפי כתב זה. בהיעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי-הסכמה לתנאי השימוש, ייראה המשתמש באתר אנשים ישראל ו/או כל חלק ממנו, כמי שהסכים לתנאי השימוש והתחייב לפעול בהתאם להם.


2. המשתמש מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן:

2.1 ידוע לי כי הזכויות באופן ביטוי, עיבוד, אחסנת והפצת המידע באתר אנשים ישראל נתונות ל- אנשים ישראל.

2.2 למרות שמערכת אנשים ישראל עושה כמיטב יכולתה על-מנת שהמידע המתפרסם באתר יהיה נכון ומדויק, ידוע לי שאין אפשרות למנוע לחלוטין שגיאות, ליקויים וטעויות בתוכן המידע או בדרך העברתו.

2.3 למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי מוסד שמואל נאמן בטכניון, מנהליו, עובדיו והפועלים מכוחו, בשמו ומטעמו לא יהיו אחראיים לכל טעות, ליקוי, תקלה או שיבוש הנובעים ממעשים או מחדלים של אתר אנשים ישראל ו/או של עובדיו ו/או של הפועלים בשמו ומטעמו.


3. תנאי השימוש בפורום הגולשים (להלן "במת השיח"):

3.1 אתר אנשים ישראל מאפשר לגולשים להשתתף בבמת השיח, לכתוב הודעות שיופיעו בבמת השיח, לכתוב תגובות למידע המתפרסם באתר ולעיין בהודעות של גולשים אחרים או בתגובות למידע.

3.2 תנאי לשימוש בבמת השיח או בפירסום תגובה למידע המתפרסם באתר, הינו הסכמת המשתמש לתנאי השימוש המפורטים להלן. מובהר כי כל שימוש ו/או עיון בבמת השיח וכל מסירת תגובה ו/או עיון בתגובה למידע, מהווה הסכמה לתנאי השימוש וכי כל שימוש שלא בהתאם לתנאים אלה, אסור בהחלט.

3.3 התוכן המופיע בבמת השיח אינו מסופק ו/או נערך על-ידי אנשים ישראל ו/או מי מטעמה. אנשים ישראל ו/או מי מטעמה אינו אחראי למידת הנכונות, הדיוק, האמינות והטיב של ההודעות בבמת השיח, לשגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני המתפרסם במסגרת זו. אנשים ישראל אינו אחראי לכל אובדן או נזק, ישיר או עקיף, שעלולים להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע שבבמת השיח.

3.4 התוכן וההודעות המופיעים בבמת השיח, הם באחריותם הבלעדית של משתתפיה.

3.5 ההודעות שבבמת השיח עשויות לכלול גם קישוריות לאתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים. למען הסר כל ספק, מוצהר בזאת כי אין אנשים ישראל אחראי לקישוריות אלו, לפעילותן התקינה ו/או לתוכן מקורות אחרים.

3.6 המשתמש ו/או המעיין בבמת השיח מאשר, כי ידוע לו שבכך הוא עלול להיות חשוף למידע שגוי, מטעה, פוגעני, לא מכובד, בלתי חוקי וכדומה, וכי לא תהיה לו כל טענה, דרישה או תביעה מ-אנשים ישראל בעניין זה.

3.7 אנשים ישראל אינו אחראי לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה להודעה כלשהי, שנכתבה ו/או שנשלחה לבמת השיח.


4. המשתתף בבמת השיח מסכים ומתחייב בזאת באופן בלתי מסויג לפעול כדלקמן:

4.1 לא לשלוח כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינו חוקי ו/או מפר הסכם או התחייבות או זכות כלשהם, כגון זכויות יוצרים, ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או גס ו/או מטריד ו/או פוגע ו/או גזעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול להפר את פרטיותו של אדם אחר.

4.2 לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.

4.3 לא לשלוח מידע העלול לשדל את המשתמשים האחרים ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק. כמו כן, לא לשלוח חומר הכולל וירוס ו/או תוכנת מחשב העלולה לגרום נזק ל- אנשים ישראל ו/או למשתמשים בבמת השיח.

4.4 משלוח הודעה לבמת השיח מהווה רישיון ורשות בלתי חוזרת שאינה מוגבלת בזמן וללא תשלום מאת שולח ההודעה לאתר אנשים ישראל, לעשיית כל שימוש בהודעה ובתוכנה.

4.5 ידוע למשתמש, לכותב ו/או לשולח ההודעות, כי אנשים ישראל וכל נציג מטעמו יהיה רשאי לערוך, לשנות, לתקן, למחוק הודעות (בחלקן, או כולן), וכן למנוע פירסום של הודעות. הכל על-פי שיקול-דעתו הבלעדית והמוחלטת של אנשים ישראל, בלא צורך במתן הודעה מראש.

4.6 המשתמש ו/או כותב ו/או שולח ההודעות לבמת השיח, מסכים בזה ומתחייב לשפות את אנשים ישראל בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיו על-ידי צד ג' עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בכתב זה, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו, וזאת באשר למידע ו/או לחומר שנשלח ו/או נכתב ו/או נערך על-ידו בכל אופן שהוא.

4.7 משתמש המאמין כי מידע ו/או חומר שהתפרסם בבמת השיח הועתק באופן שפוגע בזכויותיו ו/או יש בתוכן פגיעה אחרת בו ו/או הפרת חוק כלשהו – מתבקש להודיע על כך מיידית ל- אנשים ישראל בצירוף הסבר מפורט.


5. אנשים ישראל אינו אחראי לשמירת פרטיות פרטי המשתמשים בבמת השיח, ובנוסף שומר לעצמו את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש במקרים הבאים:

5.1 אם השימוש שעושה המשתמש בבמת השיח ו/או החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש - אינם חוקיים.

5.2 אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש, קשור ו/או נוגע להליכים משפטיים ו/או נדרש לצורך הליכים על-ידי צד ג' כלשהו ו/או על-ידי רשות מוסמכת.

5.3 אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש, נדרש על מנת לאכוף את יישומם הנכון והתקין של הוראות ותנאים אלו.

5.4 אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש, נדרש להגנת אינטרסים של אנשים ישראל.


6. אנשים ישראל שומר לעצמו את הזכות לשנות את הוראות ותנאי השימוש בבמת השיח בכל עת שיראה לנכון, על-פי שיקול דעתו המוחלט. לפיכך, המשתתפים בפורום מתבקשים לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת, על מנת להתעדכן בשינויים.


7. אנשים ישראל נוקטת אמצעים לאבטחת המידע ב- אנשים ישראל אולם מאחר ומדובר באתר המקושר לרשת האינטרנט העולמית, לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי אנשים ישראל. עובדה זו מובהרת למשתמש, על-מנת שיבחר אם ברצונו למסור את פרטיו באמצעות האתר. מובהר בזאת, כי אם למרות אמצעי האבטחה ייחשפו פרטי המשתמש עקב חדירת צד ג' לאתר אנשים ישראל, או מכל סיבה אחרת, לא תחול על אנשים ישראל כל אחריות לפיצוי המשתמש.
 

8. מדיניות הגנת הפרטיות

אנשים ישראל יהיה רשאי להשתמש בפרטים שמסר משתמש בהרשמה לאתר, במקרים הבאים:

8.1 לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שאתר אנשים ישראל ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו למשתמש באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מהמשתמשים.

8.2 על מנת ליידע את המשתמש בדבר מידע ושירותים שונים העשויים לעניין אותו. במקרה זה, אתר אנשים ישראל יהיה רשאי להביא לידיעת המשתמש מידע באמצעות: כתובת מגורים או כתובת אחרת; כתובת הדואר האלקטרוני, או כל כתובת אחרת שנמסרה על-ידי המשתמש.

8.3 לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים, ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי. ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך. לצורך תחזוקת השירות שניתן על ידי אתר אנשים ישראל לצורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש באתר אנשים ישראל בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.

8.4 אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל מידע כלשהו מאתר אנשים ישראל בהתאם למפורט לעיל, יוכל לפנות בכל עת לאתר אנשים ישראל לכתובת האלקטרונית info@peopleil.org ואתר אנשים ישראל ישתדל להיענות לפנייה.

8.5 אתר אנשים ישראל יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על-ידי משתמש בהתאם להוראות כל דין, ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידי המשתמש. אתר אנשים ישראל שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות.


9. אבטחת מידע

אנשים ישראל ינקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע, הנמסר על-ידי משתמש. יחד עם זאת, אנשים ישראל אינו יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת, אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך, אנשים ישראל לא ישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על-ידי המשתמש הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי-מורשות של אחרים, או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת אנשים ישראל.


10. דין וסמכות שיפוט

10.1 על השימוש באתר אנשים ישראל יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

10.2 מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר אנשים ישראל, לרבות השירותים שניתנים על ידי האתר, הוא אך ורק בבתי-המשפט המוסמכים במדינת ישראל.


קראתי את תנאי השימוש באתר אנשים ישראל ואני מסכים להם ומאשר כי אפעל בהתאם להם.